Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„AKROSFERA” STARE BABICE

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 1. Uczniowski Klub Sportowy „AKROSFERA” STARE BABICE zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi¬ców, nauczycieli, sympatyków i trenerów. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.2 usta¬wy o sporcie.
 2. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Stare Babice. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność na terenie całej Unii Europejskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 3. Siedzibą Klubu jest gmina Stare Babice.
 4. Klub jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Klub jest stowarzyszeniem, którego celem jest prowadzenie działalności w dziedzinie Akrobatyki Sportowej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 3. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ¬ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
 4. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie.

Cel i środki działania

§ 3

 1. Klub realizuje swoje cele określone w § 2 ust. 1 zapewniając odpowiednie warunki do uprawiania akrobatyki sportowej poprzez:

1) Zapewnienie członkom Klubu dostępu do kadry trenerów i instruktorów,

2) Prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie Akrobatyki Sportowej,

3) Utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i zagranicą,

4) Działalność rekreacyjną i sportową, a w szczególności udział w zawodach sportowych,

5) Organizację imprez turystycznych, obozów, rajdów, imprez sportowych, szkoleń, kursów oraz pokazów.

6) Przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,

7) Wychowanie do wartości rodzinnych i patriotycznych, wdrażanie zasad fair play,

8) Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych poprzez sport,

9) Współdziałanie z instytucjami samorządowymi, państwowymi i społecznymi,

10) Zapewnienie urządzeń sportowych i sprzętu oraz materiałów szkoleniowych,

11) Wydawanie biuletynów informacyjnych.

 1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z placówkami oświatowymi, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, polskimi związkami sportowymi, instytucjami kultury.
 2. Klub może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych,

2) Członków uczestników.

3) Członków wspierających

4) Członków honorowych

 1. Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
 2. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, która spełni następujące warunki:

1) Uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przyjęcie do Klubu i udział w zajęciach sportowych,

2) Chce systematycznie uprawiać akrobatykę sportową,

3) Złoży deklarację o przystąpieniu do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu,

4) Zobowiąże się przestrzegać statutu Klubu

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia, w szczególności zaś nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni, trenerzy i inne osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna – obywatel polski lub obcokrajowiec mający stałe zameldowanie w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Klubu pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
 3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w akrobatyce sportowej oraz popierające cele Klubu i wspierające go organizacyjnie lub finansowo. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający w pisemnej deklaracji zobowiązują się do przestrzegania statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Klubu.

§ 5

 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego, uczestnika i wspierającego następuje na jego wniosek w formie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu Klubu.
 2. Zarząd Klubu może w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego, uczestnika lub wspierającego w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków zapisanych w statucie.
 3. Od negatywnej decyzji Zarządu Klubu przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Klubu.
 4. Członkowstwo w Klubie wygasa na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka,

2) Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,

3) Działalności na szkodę Klubu.

4) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych – w przypadku pełnoletnich członków zwyczajnych lub utraty osobowości prawnej w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.

 1. Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Klubu.

§ 6

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) Zgłaszania propozycji, wniosków, postulatów wobec władz Klubu i domagania się ich rozpatrzenia,

2) Uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i przedsięwzięciach Klubu,

3) Wybierania i bycia wybieranymi do władz Klubu

4) Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

5) Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Klubu.

 1. Członkowie uczestnicy mają te same prawa, co członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.
 2. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać propozycje, postulaty, wnioski w sprawach dotyczących działalności Klubu oraz uczestniczyć w imprezach stowarzyszenia. Niezależnie od obowiązku uiszczania składek członkowskich, mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych na rzecz stowarzyszenia świadczeń.
 3. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać propozycje, postulaty i wnioski w sprawach dotyczących działalności Klubu i uczestniczyć w imprezach.

§ 7

 1. Wszyscy członkowie Klubu mają obowiązek przestrzegania Statutu.
 2. Ponadto członkowie zwyczajni i uczestniczący mają obowiązek:

1) Aktywnie działać na rzecz realizacji celów statutu,

2) Przestrzegać uchwał władz Klubu,

3) Uiszczać składki członkowskie,

4) Zachować nienaganną postawę obywatelską.

§ 8

Od uchwały Zarządu Klubu o odmowie przyjęcia na członka oraz w sprawie wykluczenia lub wykreślenia, służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Do czasu rozpatrzenia odwołania, wykluczony lub zawieszony członek jest zawieszony w prawach członkowskich.

Władze Klubu i reprezentacja

§ 9

 1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo¬ścią głosów przy obecności najmniej jednej drugiej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
  .

Walne Zebranie Członków i jego kompetencje

§ 10

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za¬rząd raz na rok.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoły¬wane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Klubu zawiadamia członków, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej lub drogą internetową.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:

1) Z inicjatywy Zarządu,

2) Na wniosek Prezesa,

3) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) Na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu członków stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie póź¬niej niż 60 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 4 lub podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt 1.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,

2) Uchwalanie długoterminowych programów działalności Klubu oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) Dokonywanie zmian w Statucie,

5) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Klubu,

6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

8) Podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej jednej drugiej członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W warunkach drugiego terminu obrad nie mogą być podjęte uchwały w sprawach:
1) Zmian w statucie Klubu,

2) Rozwiązania Klubu,

3) Odwołania przed upływem kadencji członków władz Klubu.

Uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz Klubu Walne Zebranie Klubu podejmuje większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.
W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
Zarząd Klubu i jego kompetencje

§ 12

 1. Zarząd Klubu składa się z trzech do pięciu członków, którzy spośród sie¬bie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Możliwe jest połączenie funkcji Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec¬ność, co najmniej jednej drugiej liczby członków Za¬rządu, w tym Prezesa lub/i Wiceprezesa.
 4. Do obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może powołać sekretariat Klubu, na którego czele stoi Dyrektor.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje z wyboru społecznie. Nie wyklucza to możliwości pełnienia funkcji Dyrektora Klubu za wynagrodzeniem.
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie¬nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

§13

 1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal-nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu¬bu, a w szczególności:

1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie¬niu,

2) Kierowanie całokształtem bieżącej działalności Klubu, zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

3) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu¬dżetowych,

4) Przyjmowanie i skreślanie członków uczestników, wspierających i zwyczajnych oraz wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo¬wiązującymi przepisami,

6) Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

7) Zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Klubu i jego władz,

8) Powoływania Komisji i zespołów problemowych o charakterze doradczym

 1. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji, pozostałym jego członkom przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
 2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów. W obecności, co najmniej połowy jego członków.
 3. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 4. Posiedzenie Zarządu Klubu jest zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez Prezesa.
 5. Zarząd Klubu może powoływać organy doradcze.

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

§ 14

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre¬tarza.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności większości jej członków.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Klubu.
 6. W razie powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, organ ten ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków z wyboru.

§ 15

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu¬towej i finansowej Klubu,

2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier¬dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz zgłaszanie wniosku o udzie¬lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal¬nego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod¬nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

Wyróżnienia i kary

§ 16

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody:

1) Pochwała na piśmie,

2) Dyplom,

3) Odznaka honorowa Klubu.

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo¬nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na¬stępujących kar:

1) Upomnienie,

2) Nagana,

3) Zawieszenie w prawach członkowskich na okres do sześciu miesięcy,

4) Wykluczenia.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu¬guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od doręczenia uchwały zarządu o ukaraniu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Majątek i fundusze Klubu

§17

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

1) Składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających,

2) Dotacje budżetowe na zadania zlecone,

3) Darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

4) Dochody z majątku,

5) Środki z działalności publicznej,

6) Środki z działalności odpłatnej.

 1. Wysokość i częstotliwość składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy ustala Zarząd.
 2. Rokiem obrotowym jest rok od 1 stycznia do 31 grudnia zgodnie z ustawą z dnia 29 września1994 roku o rachunkowości (Dz. U. tj. 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póź. zm.).
 3. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia na członka.
 4. Klub nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym.
 5. Prowadzona odpłatna działalność Klubu jest działalnością statutową, prowadzoną w sferze pożytku publicznego.
 6. Pobierane od beneficjentów opłaty nie mogą być wyższe od tych jakie wynikają z kosztów bezpośrednich i pośrednich, co oznacza, że z działalności odpłatnej nie może być osiągany dochód.
 7. Klub wyodrębnia działalność odpłatną i nieodpłatną oraz wyodrębnia rachunkowo działalność odpłatną i nieodpłatną.

§18

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy¬magane są dwa podpisy – Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z pozostałych członków Zarządu.

Sprawy organizacyjne

§19

 1. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania. Techniczne aspekty przeprowadzania wyborów nieujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Klubu. Głosowanie jawne podczas Walnego Zebrania może być również zarządzone w innych sprawach, o ile taką wolę wyrazi Walne zebranie. O trybie każdorazowego głosowania rozstrzyga Walne Zebranie.
 2. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa w trakcie kadencji, Zarząd powierza pełnienie funkcji innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru, do czasu wyborów nowego Prezesa przez Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 20

 1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.
 3. Po rozwiązaniu majątek Klubu przechodzi na własność podmiotu, którego cele są zbliżone do celów Klubu, wskazanego w uchwale Walnego Zebrania decydującego o rozwiązaniu.